Sedang Membaca
Iqazhul Himam: Syarah Berbahasa Sunda atas Kitab al-Hikam (1941)

Dosen di UNU Jakarta. Selain itu, menulis buku dan menerjemah

Iqazhul Himam: Syarah Berbahasa Sunda atas Kitab al-Hikam (1941)

Kitab Iqazhul Himam bi Ta’liqil Hikam merupakan penjelasan singkat (ta’liq) berbahasa Sunda aksara Arab (Sunda Pegon) atas teks kitab tasawuf berbahasa Arab al-Hikam yang sangat populer, karangan seorang sufi besar dari Mesir Syaikh Ibn ‘Athaillah al-Sakandari (w. 709 H/1309 M).

 

Iqazhul Himam ini diusahakan oleh seorang ajengan dari Gunung Puyuh, Sukabumi, yang juga tercatat sebagai salah satu ulama besar Sunda yang sangat berpengaruh di masa Kolonial dan Kemerdekaan, yaitu KH. Ahmad Sanusi (w. 1950).

 

Kitab ini tampaknya dicetak secara mandiri oleh KH. Ahmad Sanusi dalam format cetak batu (litografi). Saya sendiri mendapatkan fotokopian kitab ini dari sahabat saya al-Fadhil Dr. Iwan Karmawan Sukabumi yang saat ini bermukim di Bandung, Jawa Barat. Versi cetakan ini setebal 49 halaman, ditambah 7 halaman tambahan berisi himpunan wasiat kebajikan sebanyak 207 wasiat, yang juga ditulis dalam bahasa Sunda Pegon.

 

Dalam halaman sampul, tertulis keterangan sebagai berikut:

 

إيقاظ الهمم/ في تعليق الحكم/ يايت غاكئغكن همة2 جغ سماغت دنا غاكنتوغكن معنى2/ كتاب حكم/ كيغغ جسم كوريغ أنو ضعيف حاج/ أحمد سنوسي بن حاج عبد/ الرحيم/ فوخل ويح 100 سوكابومي

 

Iqazhul Himam/ fi Ta’liq al-Hikam/ Nyaeta ngageuingkeun himmah-himmah jeung sumanget dina ngagantungkeun makna-makna/ kitab Hikam/ kenging jisim kuring anu doip Haji/ Ahmad Sanusi bin Haji Abdul/ Rahim/ [?] 100 Sukabumi// Iqazh al-Himam fi Ta’liq al-Hikam yaitu membangkitkan himmah-himmah dan semangat dalam menerjemahkan makna-makna kitab Hikam, diusahakan oleh saya yang dhaif Haji Ahmad Sanusi bin Hani Abdul Rahim Sukabumi.

 

Baca juga:  Potret Perjuangan Ulama (1): Rihlah dan Lelah

Kitab Iqazhul Himam ini diselesaikan pada Jumat, jam 9 pagi, 22 Safar 1360 Hijri (21 Maret 1941 Masehi) di Gunung Puyuh, Sukabumi. KH. Ahmad Sanusi menulis di bagian akhir kitab:

 

تمت عهرتيكن كتاب حكم جم 9 فووي جمعة تغكال 22 صفر تؤن 1360، أتوا 21 مارت تؤن 1941 دكونوغ فويوه سكابوم

 

Tamat ngahartikeun kitab Hikam jam 9 poe Jumaah tanggal 22 Sapar taun 1360, atawa 21 Maret taun 1941 di Gunung Puyuh Sukabumi/ Selesai menerjemahkan kitab Hikam jam 9 hari Jumat tanggal 22 Safar tahun 1360 [Hijri], atau 21 Maret tahun 1941 [Masehi] di Gunung Puyuh Sukabumi.

 

Metode penerjemahan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Sanusi adalah terjemahan langsung antar baris (interlinier/makna gandul). Teks al-Hikam ditulis secara sempurna dan dengan ukuran font yang agak besar, juga dengan jarak antar baris yang agak renggang, lalu membubuhkan terjemahan berbahasa Sunda Pegon di bawah setiap penggalan kalimat dengan font yang lebih kecil.

 

Tidak banyak kalimat pembukaan yang ditulis oleh KH. Ahmad Sanusi sebagai pengantar kitab Iqazhul Himam ini. Beliau hanya menulis:

 

أما بعد. مك إي كتاب دغرانن “إيقاظ الهمم في تعليق الحكم”، هرتنا يائت غاكئغكن همة2 جغ سوماغة دنا غاكنتوغكن معنى2 كتاب حكم

 

Amma ba’du. Maka ieu kitab dingaranan “Iqazhul Himam fi Ta’liq al-Hikam”, hartina nyaeta ngageuingkeun himmah-himmah jeung sumanget dina ngagantungkeun makna-makna kitab Hikam/ Amma ba’du. Maka ini adalah sebuah kitab yang dinamakan dengan Iqazhul Himam fi Ta’liq al-Hikam, yang artinya membangkitkan himmah-himmah dan semangat dalam menerjemahkan makna-makna kitab Hikam.

 

Baca juga:  Sabilus Salikin (125): Perkembangan Tarekat Syadziliyah Hingga ke Indonesia

Setelah itu, KH. Ahmad Sanusi langsung menulis hikmah pertama dari kitab al-Hikam dan menerjemahkannya dalam bahasa Sunda Pegon secara gandul. Tertulis di sana:

 

من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل

 

Satengah tina ciri-cirina kumandel kana amal eta suka kurang pangharepan di mana aya kasalahan/ Salah satu tanda bergantung dengan amal perbuatan adalah berkurangnya harapan ketika gagal.

 

Setelah itu, KH. Ahmad Sanusi memberikan sedikit penjelasan tentang maksud dari hikmah tersebut. Beliau menulis:

 

صفة نا مريدين اتو غافلين، أري عارفين مه ايت وغكول كومندل كا الله، أري عمل مه كو أرنجنا دأغكف وغكول هج كواجبن تي الله. أري جيرنا كومندل كان عمل ايت سوك كورغ فغ هرفن دمنا2 تبا كان كسلاهن

 

Sipatna muridin atawa gofilin. Ari ‘arifin mah eta wungkul kumandel ka Alloh. Ari amal mah ku aranjeuna dianggep wungkul hiji kawajiban ti Alloh. Ari cirina kumandel kana amal eta sok kurang pangharepan dimana-mana tiba kana kasalahan// Sifat para murid dan ghafil (yang lupa). Adapun para ‘arif maka ia hanya akan bergantung kepada Allah. Adapun amal, maka oleh mereka hanya dianggap sebagai kewajiban dari Allah. Adapun ciri dari bergantung terhadap amal perbuatan adalah kurangnya pengharapan (kepada Allah) ketika ia terjatuh dalam kesalahan dosa).

 

Judul Iqazhul Himam yang dipilih oleh KH. Ahmad Sanusi sebagai nama kitabnya ini sama dengan judul yang diberikan oleh Syaikh Ahmad b. ‘Ajibah al-Hasani (dikenal dengan Ibn ‘Ajibah, w. 1808 M), seorang ulama sufi asal Maroko, terhadap karya syarah-nya yang berbahasa Arab atas matan al-Hikam. Ibn ‘Ajibah juga menamakannya dengan Iqazhul Himam bi Syarhil Hikam.

 

Baca juga:  Sabilus Salikin (160): Tarekat Bayumiyah

Dalam khazanah kitab-kitab karangan ulama Nusantara, terdapat beberapa syarah atas kitab al-Hikam yang ditulis oleh mereka dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Melayu dan Jawa. Di antaranya adalah kitab Tadzkirul Ghabi karangan Syaikh Burhanuddin Ulakan (Sumatera Barat, w. 1704) yang merupakan syarah kitab al-Hikam dalam bahasa Melayu aksara Arab (Jawi), juga kitab Hikam Malayu karangan Syaikh Abdul Malik Pulau Manis (Trengganu, w. 1736) yang juga syarah al-Hikam dalam bahasa Melayu aksara Arab. Baik Syaikh Burhanuddin Ulakan ataupun Syaikh Abdul Malik Pulau Manis, kedua-duanya adalah murid dari Syaikh Abdul Rauf Singkel dari Aceh (w. 1693).

 

Adapun syarah al-Hikam yang ditulis dalam bahasa Jawa aksara Arab (Pegon), adalah Syarh al-Hikam bi Lughatil Jawil Mariki karangan Syaikh Muhammad Shalih b. ‘Umar al-Samarani (KH. Soleh Darat Semarang, w. 1930).

 

Beberapa ajengan Sunda generasi murid-murid KH. Ahmad Sanusi yang kini masih jumeneng juga menerjemahkan kitab al-Hikam ke dalam bahasa Sunda Pegon, seperti terjemahan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Makki (Babakan Tipar Sukabumi) dan KH. Enjang Sirojul Munir (Jamanis, Cipatinggi, Tasikmalaya).

 

Bandung, April 2018

 

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
3
Ingin Tahu
0
Senang
1
Terhibur
0
Terinspirasi
2
Terkejut
2
Lihat Komentar (4)

Komentari

Scroll To Top